Föreningsnytt

NEF goes papperslösa!

Höstprogrammet 2014 blir det sista ordinarie pappersutskicket med föreningsprogram!

På senaste årsmötet beslutade vi att överge de resurs- och tidskrävande pappersutskicken och istället övergå till elektronisk kommunikation. Från och med vårprogrammet 2015 kommer program i pappersformat enbart att skickas ut till de medlemmar som inte finns med på föreningens e-postlista eller de som uttryckligen meddelat att de även fortsättningsvis vill ha pappersutskick. På detta sätt sparar vi både arbetstid för styrelsen och papper.

Vill du även fortsättningsvis få pappersutskick med föreningens aktiviteter, anmäl då detta till Sven Hellqvist på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du ännu inte är med på föreningens e-postlista men önskar få mailutskick om föreningens aktiviteter ska du även anmäla detta till Sven.

 

Hemsida och facebook-sidor

Kolla även in föreningens hemsida på www.norrent.se och om du har facebook kan du besöka och gilla våra sidor på  https://www.facebook.com/#!/pages/Norrlands-Entomologiska-F%C3%B6rening/215073375185627 och https://www.facebook.com/#!/groups/327054894040368/

Medlemsavgift 2014

Ni som ännu inte betalt medlemsavgift för 2014: Gör det genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto 46 52 88 – 9. Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen senast.

Upprop: teckna en prenumeration på Entomologisk tidsskrift!

Entomologisk tidsskrift är en populärvetenskaplig tidskrift om insekter som ges ut av Sveriges Entomologiska förening. En årsprenumeration kostar 350 kr omfattar fyra nummer per år och tecknas genom att man betalar in prenumerationsavgiften på postgiro 6 60 47-2. Ange att det gäller prenumeration och glöm inte namn och adress. Bara gör’t.

Årsberättelse 2013

 

 

Verksamhetsberättelse 2013

 

Norrlands Entomologiska Förening

 

Medlemsutveckling 2013

 

Den 31/12 2013 hade NEF 93 medlemmar, en liten minskning sedan föregående år.Föreningen fick 5 nya medlemmar under året. Föreningens medlemsantal låg  länge ganska stabilt  på drygt 100 medlemmar, men sedan ett par år är vi inne i en nedåtgående trend.

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fullt betalande medlem

104

104

106

107

104

98

94

97

103

96

92

Medlem utan tidskrift

1

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

Familjemedlem

0

1

1

5

4

3

0

2

1

1

0

 

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Totalt

112

108

109

115

112

104

97

101

106

99

93

 

Uppdrag & Styrelse

 

Styrelsen har under året sett ut enligt följande:

 

Ordförande: Folke Gabrielsson 1/1 – 16/3, Andreas Garpebring 16/3– 31/12; Sekreterare: Ylva Nordström; kassör: Sven Hellqvist; Redaktör för Skörvnöpparn: Anders Nilsson; Vice ordförande: Roger Pettersson; Kursansvarig & faunaväktare: Sara Christiansson 1/1 – 16/3; NEF-material, program & utskicksansvarig: Per Löfgren 1/1 – 16/3, därefter styrelseledamot 16/3– 31/12 ; Dokumentationsansvarig och materialförvaltare: Andreas Garpebring 1/1 – 16/3; Bevakare  och samordnare: Viktor Nilsson.

 

Revisorer: Michael Schneider & Per-Anders Bergqvist

 

Valberedning: Nils Ericson (sammankallande)  & Sören Hjeltman.

 

 

 

Medlemskap och funktionärer

 

Föreningen har under verksamhetsåret varit medlem i Sveriges Entomologiska Förening (SEF). Från NEF närvarade Andreas Garpebring, Per Löfgren, Nils Ericson, Roger Pettersson, Stig Lundberg, Östen Gardfjell och Lars Olov Grund på SEFs årsstämma som anordnades av Lunds entomologiska sällskap på Ivön  i Skåne 7-9 juni. Detta var det 24:e svenska entomologmötet.  Roger Pettersson var föreningens officiella repressentant på årsmötet. NEF- medlemmen Östen Gardfjell är kassör i SEFs styrelse.

 

Styrelsearbete

 

Förutom årsmötet (16 mars 2013) så har det varit 3 styrelsemöten under året, 21 mars, 6 maj och 5 september. Vi har dessutom samordnat styrelseuppgifter via e-post. Huvuddelen av styrelsens arbete under året har ägnats åt att organisera föreningsaktiviteter och sommarläger, anordna kurs om insekter på asp och att ge ut tidskriften ”Skörvnöpparn”. NEF har utgivit ett häfte av Skörvnöpparn under 2013 där artiklar publiceras som ”early view” på föreningens websida och samlas till ett häfte per år.

 

 

 

Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte hölls den 16:e mars 2013 varvid styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Årsmötet startade med att Mattias Forshage berättade om Norrländsk entomologi under tre sekler. Därefter var det fika och årsmötesförhandlingar.

 

 

 

Medlemsmöten och exkursioner

 

Förutom årsmöte, sommarläger och kurs har åtta medlemsträffar ägt rum under året. 17 januari  sorterings- och artbestämningskväll med insamlat material från sommaren 2012, bland annat från fällfångst i Gransjöbäckens naturskog (6 deltagare). 14 februari var det bildvisning från SEF-årsmötet i Lainio där vi gemensamt valde ut de bästa bilderna från flera fotografer till SEF-artikeln om det svenska entomologmötet i Lainio (?6 deltagare). På Valborgsmässoafton ordnade föreningen en grillkväll med tillhörande gräsbränning för att gynna barlastfaunan i Djupvik, Holmsund (3 deltagare). 26 maj ordnades en exkursion till Yttertavle där den spillningslevande skalbaggs- och flugfaunan undersöktes på hönseriets mäktiga skithögar. Vi besiktigade också effekterna av gräsbränningen i Djupvik (5 deltagare). En exkursion 31 augusti till Ava skärgård söder om Nordmaling i strålande sol lockade endast två deltagare som sökte sig ut till Drivören och där huvudsakligen undersökte olika typer av havsstränder. 16 oktober hade föreningen sorterings- och artbestämningskväll med insamlat material från sommarens aspkurs samt fällmaterial från förenings inventering av Kvillträskområdet i Bjurholm (8 deltagare). 6 november hölls en aktivitet vid namn sommarens skörd och bilder där vi beskådade bilder från både NCG-mötet i Danmark, svenskt entomologmöte på Ivö i Skåne och sommarens inventeringsläger vid Ruttjejukke och Tängvattnet. Deltagarna uppvisade en anmärkningsvärd förmåga att förtära ölkorv till bildspelet (5 deltagare). Fredag den 29:e november var det dags för årets entomologiska filmfestival, den åttonde i ordningen, som samlade ett knappt 50-tal deltagare i biomörkret. Som vanligt visades tre långfilmer och en rad klipp ur andra filmer. En höjdpunkt var klippet med ollonborren ur den svenska 1950-talsfilmen 'Flickan från Backafall', vars vågade specialeffekter man även kommer att kunna läsa om i Skörvnöpparn.


Skörvnöpparn

 

NEF:s medlemstidskrift Skörvnöpparn utkom under 2013 med ett häfte på 56 sidor, vilket trycktes och distribuerades i december månad. Häftet trycktes som vanligt på KBC-tryckeriet, Umeå universitet. Detta var den femte årgången av tidskriften. Artiklarna i häftet hade som brukligt gjorts tillgängliga som förversioner på föreningens hemsida efterhand som de redigerats. Häftets innehåll domineras av studier av hur insekter representeras inom populärkulturen. Insektsfaunistiken i häftet har fokus på flugor. En av uppsatserna innehåller även en uppdaterad översikt av Västerbottens läns fladdermöss. I likhet med föregående år gick så gott som alla artiklar som fanns tillgängliga åt till att fylla häftet. Inget supplement gavs ut under detta år. Tidskriftsutbytet med nio olika insektstidskrifter har fortsatt och dessa finns tillgängliga för lån till medlemmarna genom Mossnisse

 

 

 

Medlemsservice och NEF-material

 

NEF-material är en del i medlemsservicen och säljer till föreningens medlemmar insektsnålar och monteringslappar för torrpreparering av insekter. Under året har föreningen avvecklat huvudfilialen i Umeå (Per Löfgren) och sammanfört NEF-material så att den tidigare filialen på Skogshögskolan (Roger Pettersson SLU) har hela lagret av nålar och lappar. NEF-material säljer allt mindre då många nu köper sina insektsnålar mm. via internet, och försäljningen minskade under verksamhetsåret till 1250 kr 2013. Ättiketer tillhandahålls som tidigare till försäljning av Anders Nilsson på Umeå universitet, EMG. 

 

Årets kurs: Insekter på asp i Umeå 17 - 18 augusti

 

Årets kurs handlade om insekter knutna till asp och hade Bengt Ehnström och Martin Holmners nyutkomna bok som kursliteratur. Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen var kursledare och ytterligare 9 personer deltog. Inför kursen hade föreningen placerat ut diverse olika insektsfällor i asprika miljöer. Dels har Sven fortsatt sin undersökning av insektsfaunan i Hulteskogen och i Kullabäckens ravin vid Forslunda och dels har Per och Nisse satt ut fällor i en asprik skog intill Kvillträsket i Bjurholms kommun (se vidare under dokumentation för mer info). Lördagen bjöd inte på något inspirerande insektsväder med ihållande regn så denna dag ägnades till stor del åt föreläsningar och artbestämning av insamlat material. En kort exkursion genomfördes för att samla in fällmaterialet från Hulteskogen o Kullabäcken. På exkursionen noterades bland annat gnagspår av gråbandad getingbock, aspvedgngare och stekelbock i asplågor på de besökta lokalerna. Till de mindre trevliga upptäckterna hör att flera av fällorna i Hulteskogen visade sig vara saboterade av nynazister(!). Dag två bjöd på betydligt trevligare sensommarväder med sol och hyfsad värme så denna dag koncentrerade vi oss på exkursioner. Vi åkte till de asprika ostsluttningarna på Vallberget vid Tavelsjö. En entomologiskt sett i stort sett okänd fläck på kartan. I de lövrika nyckelbiotoperna på sluttningen noterades gnagspår av aspvedgnagare och aspborrar på döda aspar. På björk hittades även kläckhål och kvarsittande puppkamrar av den ovanliga jättesvampmalen. Och på kvarlämnade aspar ute på hyggen fanns gott om gnagspår från asppraktbaggen. Sammantaget en lyckad kurshelg där vi lärde oss en hel del om aspens fauna och fick besöka flera fina asplokaler i Umeås närhet.  

 

 

 

Sommarens inventeringsläger i Tängvattendalen 28 – 30 juni

 

Vi blev åtta personer som åkte upp till de Västerbottniska fjällen under helgen 28-30 juni där vi övernattade i ett hus på Kungsbacken i Hemavan. Lördagen den 29 juni bjöd på sol och värme när vi samlade insekter vid Ruttjejukke och Tängvattnet, där vi också träffade en åldrad floraväktare på väg att räkna brudkullor på Rödingsnäset. Vi fastnade med våra håvar, såll och hinkar längs med Ruttjejukke och dess deltalandskap. Ruttjejukke delta uppvisade en artrik driftrand där bl. a. kortvingarna Philhygra hygrotopora och Stenus fasciculatus påträffades. Återresan på söndag 30 juni innehöll stopp på många lokaler, bl. a. vid Laisholm, Tärnaån och Juksjaur. Vid Tärnaån i Solberg stannade vid ett sandigt näs där vi bl. a fick se Sveriges största vivel Lepyrus arctcus. Slutligen hamnade vi via småvägar i ett knottmoln vid Juksjaur där Mossnisse håvade in ett par av Saperda n. sp. (cfr. arctica sensus Henrik Wallin). Efter en svettig slaghåvning på denna lappvidemyr så fick även Roger en hane av den nya Saperda-arten som är under beskrivning. Alla tre individer som hittades under lägret kommer att ingå som paratyper i artbeskrivningen av denna nya långhorningsart. Dessutom hittades det andra roliga skalbaggsarter vid Juksjaur som bladbaggen Gonioctena arctica, och vi blev grundligt utfrågade av lokalbefolkningen som trodde att vi sysslade med olaga jakt av fåglar och deras ägg med våra håvar. Mossnisse fick förklara att vi var nästan normala människor trots att vi håvade småkryp i knottmolnet. En dialog som blev med extra krydda då en förälder till en jägmästarstudent berättade om problemen med randig vedborre på sågen i Juksjaur samt att de inte har några problem med andra borrar som granbarkborren. Efter Juksjaur så åkte vi hem via marknaden i Storuman som gjorde att även vår åttonde deltagare var nöjd med helgen.

 

Dokumentation

 

Föreningen har under året arbetat med att dokumentera insektsfaunan med hjälp av fällfångst på några olika platser med gammal asp. Fällfångsten har främst haft som syfte att fixa material att ha tillgång till under sommarens kurs om insekter knutna till asp. Fångst har skett med fönsterfällor i de asprika biotoperna i Hulteskogen på Gran inne i Umeå och i Kullabäckens asprika bäckravin intill Forslunda. Dessa fällor har administrerats av Sven Hellqvist som också har hand om insamlat material därifrån. Antalet arter har inte summerats, men bland de intressantare fynden kan nämnas urskogsvedfluga Xylophagus kowarsi, mindre aspbarkskinnbagge Aradus truncatus och landets första fynd av stjärtflugan Dasiops trichosternalis vid Kullabäcken samt glansryggad savfluga Periscelis nigra och svartbent lundpuckeldansfluga Oedalea ringdahli i Hulteskogen   Dessutom har insekter samlats in med fönsterfällor, fallfällor och en malaisefälla i skogarna kring Kvillträsket i Bjurholm. Fällfångsten här har administrerats av Per Löfgren och Nils Ericson och insamlat material finns hos Per, Nils, Andreas och Sven. Föreningen har fått ersättning från Länsstyrelsen för inventeringen av Kvillträskområdet, detta pga av att Länsstyrelsen är intresserad av att bilda naturreservat i området. Hittills har 370 arter noterats bland materialet från Kvillträsket, Huvuddelen utgörs av skalbaggar och flugor. Nio av arterna är rödlistade enl senaste rödlistan och sex arter utgör nya provinsfynd för landskapet Västerbotten (fem flugor och en skalbagge). Av särskilt intressanta fynd kan nämnas ett exemplar av urskogsänger (Dermestes palmi), två exemplar av urskogsvedflugan (Xylophagus kowarsi), landets andra fynd av en ännu obeskriven art i puckeldansflugesläktet Drapetis och förstafyndet för Västerbotten av mögelbaggen Stephostethus caucasicus.

 

 

 

Styrelsen

 

Summering av årsmötet 2013

Under helgen höll NEF sitt årsmtöte. Genom Andreas Garpebring summeras de viktigaste punkterna såhär:

 •  
 • - Mattias Forshage höll en bejublad föreläsning om Norrländsk entomologi under tidigare sekler.
 •  
 • - Folke och Sara lämnar styrelsen som därmed krymper från 9 till 7 personer.
 •  
 • - Andreas Garpebring blir ny ordförande i NEF.
 •  
 • - Årets kurs kommer att bli en kurs om asplevande insekter. Datum och kursledare beslutas senare.
 •  
 • - Årets läger planerades till Artfjället/Tängvattsdalen i Västerbottensfjällen och går mest troligt av stapeln första helgen i juli.
 •  
 • - Föreningen kommer troligen även att närvara vid den bioblitz som planeras i Skuleberget sista lördagen i juni.

 

/Bevakarn

Nytt från flugornas och myggornas värld

 

I helgen avlöpte den mycket lyckade dipteraträffen på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Över 50 flug & myggintresserade deltog, inklusive två från NEFs styrelse (undertecknad och Sven Hellqvist). Massor av föredrag avlöste varadnra, vilka tillsammans belyste vilken bredd som tvåvingeintresset börjat få i Sverige. Allt från fotodokumentation av flugfaunan i en trädgård (700 arter insekter!) till kläckningsstudier av hålträdsarter i halländska skogar och taxonomiska utredningar av det extremt artrika puckelflugesläktet Megaselia presenterades.

Men mycket handlade förstås om samlande och samlingar, och riksmuseet talade sig varm för sin satsning att knyta till sig amatörentomologer. Genom att man som samlare lova att ens samling till slut ska hamna på museet så bistår museet med insektsskåp, unitaskar, nålar och hjälp att bygga upp en databas över samlingen enligt internationella standarder. Låter det intressant? Prata i så fall med Niklas Jönsson på riksmuseum.

Eftersom jag dessutom är så uppfylld av tvåvingarnas värld just nu vill jag också slå ett slag för en fantastisk, nyutkommen bok av Steve Marshall. Den heter Flies: The natural history and diversity of Diptera (på bild ovan). På över 600 sidor och tusentals spektakulära fotografier presenteras tvåvingarnas mångfald på ett så levande och lärt sätt som ingen kommit i närheten av sedan Oldroys "The Natural History of Flies" (1965). Jag har än så länge bara hunit läsa de första hundratalet sidor, men jag häpnar över hur författaren lyckas röra sig från det storslagna (biogeografiska utbredningsmönster, bärnstensfossil) till det lilla (levnadssätt, flugors och flugsamlare beteenden). 

/Viktor